Undervisning

På Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole vægter vi et højt fagligt niveau i alle skolens fag.

Eleverne i 9. årgang aflægger samme prøver som i folkeskolen, FSA, og eleverne i 10.klasse afslutter skoleåret med et individuelt projekt.

Vi er en moderne skole, der følger udviklingen på de undervisningsmæssige sider. Skolen er udstyret med trådløst netværk og interaktive tavler. Disse hjælpemidler gør, at skolen kan sikre eleverne en undervisning, som er i tråd med udviklingen. 

Vi tilbyder faglig kompetent undervisning, og hvis eleverne gør en indsats, er der muligheder for stort personligt udbytte.

For alle fags vedkommende "står vi mål med mål". Det betyder, at undervisningen tilrettelægges således, at den fører imod de trinmål og slutmål, som er gældende for folkeskolen.

Specialundervisning

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole er ikke en specialefterskole, og vi er ikke uddannede specialundervisere. Derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke specialundervisning.

I enkelte tilfælde kan vi dog vurdere, at vi alligevel kan hjælpe en elev med noget ekstra støtte. Hvis skolen i samarbejde med forældrene finder det nødvendigt og har mulighed for at give den specifikke støtte, kan der være tilfælde, hvor skolen søger om midler til ekstra støtte hos SU styrelsen. Dette kræver, at eleven i sit tidligere skoleforløb er vurderet til faglig støtte i omfattende grad.

Der er ingen garanti eller automatik med hensyn til dette. Hvert tilfælde vil blive behandlet og vurderet individuelt.

Hvis en elev tidligere i sit skoleforløb har modtaget specialundervisning, skal skolen vide det og modtage relevante papirer, f.eks. PPR udtalelser, eleverplaner m.m., senest et halvt år før skolestart. Dette giver os mulighed for at finde ud af, om vi har et relevant tilbud til eleven og eventuelt at søge støtte.

Skole hjem samarbejde

I løbet af året afholder vi to forældresamtaler, hvor forældrene får en status på henholdsvist den sociale og den faglige indsats. Samtalerne skal blandt andet sikre, at elevens nuværende indsats står mål med fremtidsplanerne og skolens forventningsniveau.

I løbet af året er der også to skolevejledningssamtaler, som skal sikre, at du som elev hele tiden overvejer, hvor turen går hen efter efterskoleopholdet og hvilke krav, der stilles til dette.

Inklusionstilbud 2019/2020 Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har et inklusionstilbud til elever med faglige udfordringer, herunder læse- og stavevanskeligheder. Tilbuddet indebærer individuel undervisning/undervisning på små hold samt brugen af programmer som AppWriter og Det er en forudsætning, at elevens faglige vanskeligheder på forhånd er velbeskrevet, så der kan sikres den rette støtte til eleven fra skoleårets start. Ved tilbud af inklusion forstås et undervisningstilbud, der iværksætter undervisning, som ligger ud over den almindelige holddeling og undervisningsdifferentiering. Inden skolestart afholdes et møde, hvor der udarbejdes en skriftlig handleplan for den enkeltes elevs inklusion. Denne handleplan evalueres løbende og systematisk af faglærer i samarbejde med støttelærer samt underskrives af eleven, forældrene og skolen. Hvis eleven tidligere har været del af et inklusionstilbud eller modtaget anden form for særlig hjælp, er det derfor meget vigtig at gøre os opmærksom¬me på dette, så vi kan få hjulpet eleven godt i gang med undervisningen på Bramming.